Územní plán obce Svatoňovice

Územní plán obce SVATOŇOVICE byl vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2022 na 2. zasedání Zastupitelstva obce Svatoňovice konaném dne 30.03.2022 usnesením č. 6/2022. Územní plán Svatoňovice nabyl účinnosti dnem 22.04.2022.

Do opatření obecné povahy č. 01/2022 – Územního plánu SVATOŇOVICE je možno nahlédnout v listinné podobě u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, u Obce Svatoňovice.

Do opatření obecné povahy č. 01/2022 – Územního plánu SVATOŇOVICE je dále možno nahlédnout v listinné podobě včetně její dokladové části na Městském úřadě ve Vítkově, na odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Územní plán SVATOŇOVICE, opatřen záznamem o účinnosti bude uložen u obce SVATOŇOVICE. Územní plán poskytuje pořizovatel Městskému úřadu Budišov nad Budišovkou, odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování, jako stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

Územní plán SVATOŇOVICE byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Ke stažení: